Love, Joy, Peace...
CONNECTION CARD

Let us connect!

NAME: (Required)
Please add your first and last name!
Phone Number OR Email Address: (Required)
Best way to contact me: (Required)
Cách tốt nhất để liên lạc tôi:
Text
Call
Email
I am a ...
Tôi là ...
First time guest (Khách lần đầu đến với Hội Thánh)
Regular Attender (Khách đã đến vài lần)
Visiting San Antonio (Khách du lịch)
Relocating to San Antonio (Mới dọn đến San Antonio)
I would like more information about ...
Tôi muốn biết thêm thông tin về ...
Membership (Gia nhập Hội Thánh)
Salvation (Tin nhận Chúa)
Baptism (Nhận lễ Báp-têm)
Child Dedication (Lễ Dâng Con)
Wedding (Lễ Thành Hôn)
Marital Counseling (Tư Vấn Hôn Nhân)
Message (Nhắn Tin)
Vietnamese Christian Church
14940 Judson Road, San Antonio, TX 78233
Copyright © 2024 ChurchTrac Software, Inc.